LT2 @ maite29

LT2 amb VNUML

Les Pràctiques de LT2 a CASA!!!

Un dels principals problemes que presenta l'assignatura del laboratori LT2 és la necessitat de tenir a disposició d'una persona tota una xarxa d'ordinadors, amb la possibilitat de canviar la topologia i disposar dels elements d' interconnexió necessaris tals com encaminadors, passarel·les, etc. A l'assignatura de LT2, els alumnes treballen de manera col·laborativa, per connectar les diferents topologies de xarxa i configurar els ordinadors que en formen part. Una solució d'aquest problema quan volem fer les pràctiques a casa és fer servir eines de virtualització. Si voleu saber més coses sobre virtualització visiteu la pàgina de virtualització en espanyol al següent enllaç. D'aquest enllaç he traduït el següent fragment:

La virtualització de plataforma és duta a terme en una plataforma de maquinari mitjançant un programari "host" ( "amfitrió", un programa de control) que simula un entorn computacional (màquina virtual) per al seu programari "guest". Aquest programari "guest", que generalment és un sistema operatiu complet, corre com si estigués instal·lat en una plataforma de maquinari autònoma. Típicament moltes màquines virtuals són simulades en una màquina física donada. Perquè el sistema operatiu "guest" funcioni, la simulació ha de ser prou robusta com per suportar totes les interfícies externes dels sistemes guest, les quals poden incloure (depenent del tipus de virtualització) els drivers de maquinari.

Com es pot veure a la figura, la idea principal és que des d'un ordinador corrent un sistema operatiu (diguem-ne Linux), el que s'ha anomenat sistema operatiu "host", podem llançar altres processos que són alhora altres Linux (sistemes operatius "guests"). Com que aquests sistemes operatius "guests" son processos dins el sistema "hosts", poden fer servir mecanismes de comunicació entre processos tot i emulant un sistema de comunicació de xarxa.

UML i VNUML

Linux ofereix una eina de virtualització nativa denominada UML (User Mode Linux) creada inicialment per a agilitzar el desenvolupament del nucli de Linux. En aquest cas, la idea era que un programador pogués provar les seves contribucions al nucli del Linux tot fent-lo arrencar com un procés més. Si els afegits del programador inestabilitzen el sistema i fan que es "pengi" el nucli, no cal resetejar l'ordinador; només cal matar el procés.

El que ens ofereix UML és la possibilitat de compilar un nucli de Linux específicament per a ser executat com si fos una comanda qualsevol:

telem2-x:~$ linux ubd0=Debian-3.0r0.ext2 mem=32M

En aquest cas, a través de la línia de comandes, li diem al nucli que el sistema de fitxers arrel és al fitxer Debian-3.0r0.ext2 (imatge iso d'un sistema de fitxers standard) i que el sistema pot fer servir fins a 32 MB de memòria. Fent servir la línia de comandes podem passar una gran quantitat de paràmetres al nucli del sistema "guest", com la configuració de la xarxa, etc.

Muntar una simulació amb varis sistemes i diferents topologies de xarxa no resulta senzill. Per aquesta raó, el Departament d'Enginyeria Telemàtica (DIT) de la UPM va desenvolupar un sistema per a definir i executar simulacions de xarxes fent servir UML. Aquest projecte és el VNUML (Virtual Network User Mode Linux) i és el que farem servir per configurar la simulacions de les pràctiques de LT2.

Una forma senzilla d'explicar que és el que fa VNUML, és la següent:

VNUML defineix un llenguatge basat en XML, per a definir un entorn de simulació UML. Es poden definir les màquines virtuals, las seves interfícies de xarxa, les adreces ethernet, les adreces IP, la topologia de la inter-connexió i un munt més de coses. Per altra banda, VNUML també proporciona un programa (vnumlparser.pl) que llegeix el fitxer de configuració que hem escrit i pren el control per engegar la simulació.

Les Pràctiques

El que oferim en aquesta web són els fitxers de configuració de les pràctiques de LT2 amb una explicació de com fer anar la simulació. El que s'ha de tenir és un ordinador prou potent i amb prou memòria (mínim 512M de RAM) amb un Linux que actua de "host" i amb el software que ofereixen a la web del projecte VNUML. Concretament necessiteu: Els fitxers de configuració els podeu trobar a aquí.
La resta ho podeu trobar en aquest enllaç
powered by pluck || admin                                                                                         juanjo@entel.upc.edu Revisat: 04/09/2009